7 જુલાઈ, 2017

ગુરુ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ, ડીસા

જાગૃતિ કન્યા શાળા, ડીસા

જ્ઞાન જ્યોત, બાઈવાડા 1

વિનય વિદ્યાલય, વિઠોદર

એસ.એમ.જી.રાજગોર, રાણપુર

અર્બુદા વિદ્યાલય, ડીસા