11 સપ્ટે, 2013

menu


<script src='http://code.helperblogger.com/dd-level-menu.js'
type='text/javascript'></script>
<style>
/* ######### Drop Down Menu Bu HelperBlogger.com ######### */   
/* ######### Matt Black Strip Main Menu Bar CSS ######### */
.ddsubmenustyle, .ddsubmenustyle div {
        /*topmost and sub DIVs, respectively*/
    font: normal 13px Verdana;
    margin: 0;
    padding: 0;
    position: absolute;
    left: 0;
    top: 0;
    list-style-type: none;
    background: white;
    border: 1px solid black;
    border-bottom-width: 0;
    visibility: hidden;
    z-index: 100;
}

.ddsubmenustyle ul {
    margin: 0;
    padding: 0;
    position: absolute;
    left: 0;
    top: 0;
    list-style-type: none;
    border: 0px none;
}

.ddsubmenustyle li a {
    display: block;
    width: 170px;
        /*width of menu (not including side paddings)*/
    color: black;
    background-color: lightyellow;
    text-decoration: none;
    padding: 4px 5px;
    border-bottom: 1px solid black;
}

* html .ddsubmenustyle li {
        /*IE6 CSS hack*/
    display: inline-block;
    width: 170px;
        /*width of menu (include side paddings of LI A*/
}

.ddsubmenustyle li a:hover {
    background-color: black;
    color: white;
}

.downarrowpointer {
        /*CSS for "down" arrow image added to top menu items*/
    padding-left: 4px;
    border: 0;
}

.rightarrowpointer {
        /*CSS for "right" arrow image added to drop down menu items*/
    position: absolute;
    padding-top: 3px;
    left: 100px;
    border: 0;
}

.ddiframeshim {
    position: absolute;
    z-index: 500;
    background: transparent;
    border-width: 0;
    width: 0;
    height: 0;
    display: block;
}
    /* ######### Black Strip Main Menu Bar CSS ######### */
.mattblackmenu ul {
    margin: 0;
    padding: 0;
    font: bold 12px Verdana;
    list-style-type: none;
    border-bottom: 1px solid gray;
    background: #414141;
    overflow: hidden;
    width: 100%;
}

.mattblackmenu li {
    display: inline;
    margin: 0;
}

.mattblackmenu li a {
    float: left;
    display: block;
    text-decoration: none;
    margin: 0;
    padding: 6px 8px;
        /*padding inside each tab*/
    border-right: 1px solid white;
        /*right divider between tabs*/
    color: white;
    background: #414141;
}

.mattblackmenu li a:visited {
    color: white;
}

.mattblackmenu li a:hover {
    background: black;
        /*background of tabs for hover state */
}

.mattblackmenu a.selected {
    background: black;
        /*background of tab with "selected" class assigned to its LI */
}
</style>
<div id="ddtopmenubar" class="mattblackmenu">
    <ul>
<li>
            <a href="#">LINK1</a>
        </li>
<li>
            <a href="#" rel="ddsubmenu1">LINK2</a>
        </li>
<li>
            <a href="#" rel="ddsubmenu2">LINK3</a>
        </li>
<li>
            <a href="#">Link4</a>
        </li>
<li>
            <a href="#" rel="ddsubmenu3">LINK5</a>
        </li>
</ul>
</div>
<script type="text/javascript">
    ddlevelsmenu.setup("ddtopmenubar", "topbar") //ddlevelsmenu.setup("mainmenuid", "topbar|sidebar")
</script>
<ul class='ddsubmenustyle' id='ddsubmenu1'>
<li>
        <a href='#'>LINK2 ITEM 1</a>
    </li>
<li>
        <a href='#'>LINK2 ITEM 2</a>
        <ul>
<li>
                <a href='#'>LINK2 ITEM 2.1</a>
            </li>
<li>
                <a href='#'>LINK2 ITEM 2.2</a>
            </li>
</ul>
</li>
<li>
        <a href='#'>LINK2 ITEM 3</a>
        <ul>
<li>
                <a href='#'>LINK2 ITEM 3.1</a>
            </li>
</ul>
</li>
<li>
        <a href='#'>LINK2 ITEM 4</a>
    </li>
</ul>
<ul class='ddsubmenustyle' id='ddsubmenu2'>
<li>
        <a href='#'>LINK3 ITEM 1</a>
    </li>
<li>
        <a href='#'>LINK3 ITEM 2</a>
    </li>
<li>
        <a href='#'>LINK3 ITEM 3</a>
        <ul>
<li>
                <a href='#'>LINK3 ITEM 3.1</a>
            </li>
<li>
                <a href='#'>LINK3 ITEM 3.2</a>
            </li>
<li>
                <a href='#'>LINK3 ITEM 3.3</a>
            </li>
<li>
                <a href='#'>LINK3 ITEM 3.4</a>
            </li>
</ul>
</li>
<li>
        <a href='#'>LINK3 ITEM 4</a>
    </li>
<li>
        <a href='#'>LINK3 ITEM 5</a>
        <ul>
<li>
                <a href='#'>LINK3 ITEM 5.1</a>
            </li>
<li>
                <a href='#'>LINK3 ITEM 5.2</a>
                <ul>
<li>
                        <a href='#'>LINK3 ITEM 5.2 1</a>
                    </li>
<li>
                        <a href='#'>LINK3 ITEM 5.2 2</a>
                    </li>
<li>
                        <a href='#'>LINK3 ITEM 5.2 3</a>
                    </li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li>
        <a href='#'>LINK3 ITEM 6</a>
    </li>
</ul>
<ul class='ddsubmenustyle' id='ddsubmenu3'>
<li>
        <a href='#'>LINK5 ITEM 1</a>
    </li>
<li>
        <a href='#'>LINK5 ITEM 2</a>
    </li>
<li>
        <a href='#'>LINK5 ITEM 3</a>
    </li>
<li>
        <a href='#'>LINK5 ITEM 4</a>
    </li>
<li>
        <a href='#'>LINK5 ITEM 5</a>
    </li>
</ul>

3 સપ્ટે, 2013

પરીણામ માહિતી – ૨૦૧૩
પરીણામ માહિતી ૨૦૧૩
ક્રમ
શાળા
2011
2012
2013
1
ડી.જે.એન.,જુનાડીસા
77.67
71.65
67.08
2
લુણપુર
66.66
54.45
40.42
3
એલ.વી., સમૌમોટા
78.26
76.92
69.80
4
સરસ્વતી, આસેડા
82.50
72.54
45.83
5
લોક્નિકેતન,ઠુવા
66.66
81.20
60.93
6
ભગવતી, રસાણા
94.11
91.20
31.11
7
પંચશીલ,ડીસા
68.42
72.88
59.72
8
રાજગોર, રાણપુર
94.73
89.06
72.37

9
માલવી, નાની આખોલ
80.95
85.71
74.26
10
અર્બુદા, ડીસા
80.10
88.23
68.93
11
સર્વોદય,ડીસા
83.95
84.72
77.50
1
ડી.જે.એન.,જુનાડીસા(HSC)
79.76
71.65
69.62
2
લોક્નિકેતન,ઠુવા(HSC)
95.23
20.00
73.33
3
માલવી, નાની આખોલ (HSC)
86.96
62.16
70.91
V-87.93
4
અર્બુદા, ડીસા(HSC)
85.71
68.44
62.96
5
સર્વોદય,ડીસા (HSC)
91.22
78.57
61.11