શાળા વિકાસ સંકુલની બેઠક

 

શાળા વિકાસ સંકુલની બેઠક ૨૦૧૫-૨૦૧૬
ક્રમ
તારીખ
સ્થળ
૪/૭/૨૦૧૫
સેંટ પોલ ,પાલનપુર
૧૪/૮/૨૦૧૫
શ્રી એમ.બી.કરણાવત હાઈસ્કુલ,પાલનપુર
૧૨/૯/૨૦૧૫
  માતૃશ્રી કુવરબાઈ કન્યા વિદ્યાલય, પાલનપુર
૧૦/૧૦/૨૦૧૫
કોંવેટ હાઈસ્કુલ, પાલનપુર
૧૪/૯/૨૦૧૫
એસબી.વી. ચાવડા સરસ્વતી હાસ્કુલ, પાલનપુર
૧૨/૧૨/૨૦૧૫
શ્રી વિવિધલક્ષી વિદ્યામંદિર, પાલનપુર
૯/૧/૨૦૧૬
શ્રીમતી આર. કે. પટેલ કન્યા વિદ્યાલય, પાલનપુર
૧૩/૨/૨૦૧૬
સિલ્વર બેલ્સ ઈગ્લિસ મિડિયમ. પાલનપુર
૧૨/૩/૨૦૧૬
શ્રી વી. આર. વિદ્યાલય, પાલનપુર
૧૦
૯/૪/૨૦૧૬
શ્રી વી. આર. વિદ્યાલય, પાલનપુર

 

 

 

 

કલ્પના ચાવલા સંકુલની વર્ષ ૨૦૧૩ – ૧૪ ની બેઠકો 

 

 


ક્રમ
માસ
શાળા
૬.જુન
એસ.બી.ચાવડા સરસ્વતી હાઈસ્કુલ,પાલનપુર
૬. જુલાઈ
શ્રી એમ.બી. કર્ણાવત હાઈસ્કુલ, પાલનપુર
૩. ઓગસ્ટ
શ્રી સી. બી. ગાંઘી નૂતન હાઈસ્કુલ,પાલનપુર
૭. સપ્ટેમ્બર
સંસ્કાર વિધાલય, પાલનપુર
૫. ઓક્ટોમ્બર
શ્રી વી. આર. વિઘાલય, પાલનપુર
૨. નવેમ્બર
શક્તી વિધાલય, પાલનપુર
૭. ડીસેમ્બર
શ્રીમતી આર.કે.પટેલ કન્યા વિધાલય, લક્ષ્મીપુરા
૪. જાન્યુઆરી
 સિટી હાઈસ્કુલ, પાલનપુર
૧. ફેબ્રુઆરી
શ્રી એમ.એમ.મહેતા ઈગ્લીસ મિડીયમ સ્કુલ, પાલનપુર
૧૦
૧. માર્ચ
માતૃશ્રી કુવારબાઈ કન્યા વિધાલય, પાલનપુર
૧૧
૫. એપ્રિલ
વિશ્વકર્મા વિધાલય, પાલનપુર
૧૨