29 જૂન, 2013

કલ્પના ચાવલા સંકુલની વર્ષ ૨૦૧૩ – ૧૪ ની બેઠકો

કલ્પના ચાવલા સંકુલની વર્ષ ૨૦૧૩ ૧૪ ની બેઠકો 
* ૬. જુલાઈ = શ્રી એમ.બી. કર્ણાવત હાઈસ્કુલ, પાલનપુર
* ૩. ઓગસ્ટ = શ્રી સી. બી. ગાંઘી નૂતન હાઈસ્કુલ,પાલનપુર
* ૭. સપ્ટેમ્બર = સંસ્કાર વિધાલય, પાલનપુર
* ૫. ઓક્ટોમ્બર = શ્રી વી. આર. વિઘાલય, પાલનપુર
* ૨. નવેમ્બર = શક્તી વિધાલય, પાલનપુર
* ૭. ડીસેમ્બર = શ્રીમતી આર.કે.પટેલ કન્યા વિધાલય, લક્ષ્મીપુરા
* ૪. જાન્યુઆરી= સિટી હાઈસ્કુલ, પાલનપુર
* ૧. ફેબ્રુઆરી = શ્રી એમ.એમ.મહેતા ઈગ્લીસ મિડીયમ સ્કુલ, પાલનપુર
* ૧. માર્ચ = માતૃશ્રી કુવારબાઈ કન્યા વિધાલય, પાલનપુર
* ૫. એપ્રિલ = વિશ્વકર્મા વિધાલય, પાલનપુર

પંચશીલ ક્યુ.ડી..સી. ની શાળાઓની માહિતી

પંચશીલ ક્યુ.ડી..સી. માં સમાવેશ કરેલ શાળાઓની માહિતી


ક્રમ
શાળાનું નામ
આચાર્યશ્રીનુ નામ                   
સંપર્ક નંબર
શાળાનોફોન નંબર
પંચશીલ માદયમિક શાળા, ડીસા

શ્રી નયન એ. પરમાર
૯૪૨૬૫૫૨૦૦૩
૨૨૦૯૮૨

ડી.જે.એન. હાઈસ્કુલ, જુનાડીસા

શ્રી પ્રમોદભાઈ પી મહેતા  (ઈ.
૯૯૦૪૧૪૮૪૫૬
૨૭૨૪૫૫

લુણપુર માદયમિક શાળા, લુણપુર

શ્રી કનુભાઈ આર. પટેલ
૯૭૨૬૬૬૬૨૩૮
૨૫૦૦૨૫
એલ.વી.નગર શેઠ હાઈસ્કુલ, સમૌમોટા
શ્રી ગીરીશભાઈ જે.રાવલ
૯૮૨૫૩૫૧૧૨૯
૨૫૧૪૨૫

ભગવતી વિધામંદિર, રસાણા

શ્રી રાજુભાઈ આર.  ચૌધરી
૯૮૨૪૩૨૪૮૫૧
૨૬૩૧૭૦
એસ.એમ.જી. રાજગોર માદયમિક શાળા, રાણપુર
શ્રી જયેશભાઈ સી.  જોષી
૯૩૭૫૬૬૬૯૦૦
૨૭૬૨૭૬

લોકનિકેતન વિનયમંદિર, ઢુવા
શ્રી લક્ષ્મણભાઈ કે રાઠોડ
૯૪૨૯૯૨૨૧૬૪
૨૭૨૨૬૫

સરસ્વતી માયમિક શાળા, આસેડા
શ્રી બિપિનભાઈ આઈ.  પટેલ
૯૪૨૮૬૭૯૩૨૦
૦૦૦૦૦૦

શ્રી બી.પી.માલવી માદય. અને ઉચ્ચ.શાળા,આખોલ નાની
શ્રી મુકેશભાઈ કે. પટેલ (ઈ.)
૯૭૨૩૮૪૨૬૪૯
૨૩૧૫૦૫
228051

૧૦
અર્બુદા વિધાલય, ડીસા
શ્રી એસ.એસ.પ્રજાપતી (ઈ.)
૯૮૭૯૭૦૪૧૦૭
૨૨૬૮૮૩
૨૨૫૫૨૨
૧૧
સર્વોદય વિધાલય, ડીસા
શ્રી જગદીશભાઈ પટેલ (ઈ.)
૯૯૭૯૪૦૩૩૦૬
૨૨૬૨૯૦
૧૨
પ્રગતિ માદ્યમિક શાળા,જુનાડીસા
-
૯૧૭૩૦૦૧૦૨૪
૨૧૧૪૫૩

૧૩
ગુરુ સ્કુલ ઓફ સાયંસ,ડીસા
શ્રી પ્રવિનભાઈ પોપટ
૯૪૨૭૬૩૯૧૫૧
૨૨૫૫૨૨

કલ્પના ચાવલા સંકુલની વર્ષ ૨૦૧૩ – ૧૪ ની બેઠકોકલ્પના ચાવલા સંકુલની વર્ષ ૨૦૧૩ ૧૪ ની બેઠકો 

* ૬. જુલાઈ = શ્રી એમ.બી. કર્ણાવત હાઈસ્કુલ, પાલનપુર
* ૩. ઓગસ્ટ = શ્રી સી. બી. ગાંઘી નૂતન હાઈસ્કુલ,પાલનપુર
* ૭. સપ્ટેમ્બર = સંસ્કાર વિધાલય, પાલનપુર
* ૫. ઓક્ટોમ્બર = શ્રી વી. આર. વિઘાલય, પાલનપુર
* ૨. નવેમ્બર = શક્તી વિધાલય, પાલનપુર
* ૭. ડીસેમ્બર = શ્રીમતી આર.કે.પટેલ કન્યા વિધાલય, લક્ષ્મીપુરા
* ૪. જાન્યુઆરી= સિટી હાઈસ્કુલ, પાલનપુર
* ૧. ફેબ્રુઆરી = શ્રી એમ.એમ.મહેતા ઈગ્લીસ મિડીયમ સ્કુલ, પાલનપુર
* ૧. માર્ચ = માતૃશ્રી કુવારબાઈ કન્યા વિધાલય, પાલનપુર
* ૫. એપ્રિલ = વિશ્વકર્મા વિધાલય, પાલનપુર

વિધાર્થીઓ ની સંખ્યા