21 જુલાઈ, 2015

માહીતી ૨૦૧૫-૧૬શાળા વિકાસ સંકુલની બેઠક ૨૦૧૫-૨૦૧૬
ક્રમ
તારીખ
સ્થળ
૪/૭/૨૦૧૫
સેંટ પોલ ,પાલનપુર
૧૪/૮/૨૦૧૫
શ્રી એમ.બી.કરણાવત હાઈસ્કુલ,પાલનપુર
૧૨/૯/૨૦૧૫
 માતૃશ્રી કુવરબાઈ કન્યા વિદ્યાલય, પાલનપુર
૧૦/૧૦/૨૦૧૫
કોંવેટ હાઈસ્કુલ, પાલનપુર
૧૪/૯/૨૦૧૫
એસબી.વી. ચાવડા સરસ્વતી હાસ્કુલ, પાલનપુર
૧૨/૧૨/૨૦૧૫
શ્રી વિવિધલક્ષી વિદ્યામંદિર, પાલનપુર
૯/૧/૨૦૧૬
શ્રીમતી આર. કે. પટેલ કન્યા વિદ્યાલય, પાલનપુર
૧૩/૨/૨૦૧૬
સિલ્વર બેલ્સ ઈગ્લિસ મિડિયમ. પાલનપુર
૧૨/૩/૨૦૧૬
શ્રી વી. આર. વિદ્યાલય, પાલનપુર
૧૦
૯/૪/૨૦૧૬
શ્રી વી. આર. વિદ્યાલય, પાલનપુર
૧૧ક્યુ. ડી. સી. ની શાળાની વિદ્યાર્થી સંખ્યા ૨૦૧૫-૧૬
ક્રમ
શાળા નું નામ
કુમાર
કન્યા
કુલ

1
પંચશીલ માદયમિક શાળા, ડીસા
161
23
184

2
ડી.જે.એન. હાઈસ્કુલ, જુનાડીસા
633
313
956

3
લુણપુર માદયમિક શાળા, લુણપુર
169
47
216

4
એલ.વી.નગર શેઠ હાઈસ્કુલ, સમૌમોટા
296
96
393

5
ભગવતી વિધામંદિર, રસાણા
208
90
298

6
એસ.એમ.જી. રાજગોર માદયમિક શાળા, રાણપુર
153
93
246

7
લોકનિકેતન વિનયમંદિર, ઢુવા
105
38
143

8
સરસ્વતી માયમિક શાળા, આસેડા
95
71
166

9
શ્રી બી.પી.માલવી  ઉચ્ચ. મા. શાળા,આખોલ નાની
238
99
337

10
અર્બુદા વિધાલય, ડીસા
344
58
402

11
સર્વોદય વિધાલય, ડીસા
156
59
215


ક્યુ. ડી. સી. ની શાળાઓ SSC નું પરીણામ- ૨૦૧૩
ક્રમ
શાળા નું નામ
નો. વિધા.
પા. વિધા.
ના વિધા.
.ટકાવારી
1
પંચશીલ માદયમિક શાળા, ડીસા
53
12
41
22.64
2
ડી.જે.એન. હાઈસ્કુલ, જુનાડીસા
291
180
111
61.66
3
લુણપુર માદયમિક શાળા, લુણપુર
4
એલ.વી.નગર શેઠ હાઈસ્કુલ, સમૌમોટા
117
71
46
60.7
5
ભગવતી વિધામંદિર, રસાણા
84 
34
50
40.47
6
એસ.એમ.જી. રાજગોર માદયમિક શાળા, રાણપુર
58
40
18
68.96
7
લોકનિકેતન વિનયમંદિર, ઢુવા
30
20
10
66.00
8
સરસ્વતી માયમિક શાળા, આસેડા
53
27
26
50.94
9
શ્રી બી.પી.માલવી  ઉચ્ચ. મા. શાળા,આખોલ નાની
127
70
57
55.11
10
અર્બુદા વિધાલય, ડીસા
88
60
28
68.18
11
સર્વોદય વિધાલય, ડીસા
95
67
28
70.52
                      ક્યુ. ડી. સી. ની શાળાઓ HSC નું પરીણામ- ૨૦૧૩
ક્રમ
શાળા નું નામ
નો. વિધા.
પા. વિધા.
ના વિધા.
.ટકાવારી
1
પંચશીલ માદયમિક શાળા, ડીસા
NIL
NIL
NIL
NIL
2
ડી.જે.એન. હાઈસ્કુલ, જુનાડીસા
110
79
31
71.82
3
લુણપુર માદયમિક શાળા, લુણપુર
NIL
NIL
NIL
NIL
4
એલ.વી.નગર શેઠ હાઈસ્કુલ, સમૌમોટા
29
10
19
34.50
5
ભગવતી વિધામંદિર, રસાણા
38
34
04
40.47
6
એસ.એમ.જી. રાજગોર માદયમિક શાળા, રાણપુર
30
21
09
70.00
7
લોકનિકેતન વિનયમંદિર, ઢુવા
32
17
15
53.10
8
સરસ્વતી માયમિક શાળા, આસેડા
NIL
NIL
NIL
NIL
9
શ્રી બી.પી.માલવી  ઉચ્ચ. મા. શાળા,આખોલ નાની
68
45
23
68.18
10
અર્બુદા વિધાલય, ડીસા
62
38
24
61.29
11
સર્વોદય વિધાલય, ડીસા
27
18
09
66.67ક્યુ. ડી. સી. ની શાળાઓ HSC( વિજ્ઞાન પ્રવાહ) નું પરીણામ- ૨૦૧૩
                  
               
ક્રમ
શાળા નું નામ
નો. વિધા.
પા. વિધા.
ના વિધા.
.ટકાવારી
શ્રી બી.પી.માલવી  ઉચ્ચ. મા. શાળા,આખોલ નાની
51
39
12
76.47


                               
               
પંચશીલ ક્યુ.ડી..સી. માં સમાવેશ કરેલ શાળાઓની માહિતી

ક્રમ
શાળાનું નામ
આચાર્યશ્રીનુ નામ                   
સંપર્ક નંબર
શાળાનોફોન નંબર


પંચશીલ માદયમિક શાળા, ડીસા
શ્રી નયન એ. પરમાર
૯૪૨૬૫૫૨૦૦૩
૨૨૦૯૮૨

ડી.જે.એન. હાઈસ્કુલ, જુનાડીસા
શ્રી પ્રમોદભાઈ પી મહેતા 
૯૯૦૪૧૪૮૪૫૬
૨૭૨૪૫૫

લુણપુર માદયમિક શાળા, લુણપુર
શ્રી કનુભાઈ આર. પટેલ
૯૭૨૬૬૬૬૨૩૮
૨૫૦૦૨૫

એલ.વી.નગર શેઠ હાઈસ્કુલ, સમૌમોટા
શ્રી ગીરીશભાઈ જે.રાવલ
૯૮૨૫૩૫૧૧૨૯
૨૫૧૪૨૫

ભગવતી વિધામંદિર, રસાણા
શ્રી રાજુભાઈ આર.  ચૌધરી
૯૮૨૪૩૨૪૮૫૧
૨૬૩૧૭૦

એસ.એમ.જી. રાજગોર માદયમિક શાળા, રાણપુર
શ્રી જયેશભાઈ સી.  જોષી
૯૩૭૫૬૬૬૯૦૦
૨૭૬૨૭૬

લોકનિકેતન વિનયમંદિર, ઢુવા
શ્રી લક્ષ્મણભાઈ કે રાઠોડ
૯૪૨૯૯૨૨૧૬૪
૨૭૨૨૬૫

સરસ્વતી માયમિક શાળા, આસેડા
શ્રી બિપિનભાઈ આઈ.  પટેલ
૯૪૨૮૬૭૯૩૨૦
૦૦૦૦૦૦

શ્રી બી.પી.માલવી માદય. અને ઉચ્ચ.શાળા,આખોલ નાની
શ્રીએન. જી જાટ  (ઈ.)
7383457439
૨૩૧૫૦૫
228051

૧૦
અર્બુદા વિધાલય, ડીસા
શ્રી સહદેવભાઈ પટેલ(ઈ.)
8511785992
9723140069
૨૨૬૮૮૩
૨૨૫૫૨૨

૧૧
સર્વોદય વિધાલય, ડીસા
શ્રી જગદીશભાઈ પટેલ (ઈ.)
૯૯૭૯૪૦૩૩૦૬
૨૨૬૨૯૦૧૩
ગુરુ સ્કુલ ઓફ સાયંસ,ડીસા
શ્રી એસ.એસ.પ્રજાપતી
9879704107
૨૨૫૫૨૨