15 ફેબ્રુ, 2015

શારીરિક શિક્ષણ પ્રાયોગીક પરીક્ષા ધોરણ-૧૦


પંચશીલ વિદ્યાલય.ડીસા જિલ્લો-બનાસકાંઠા

Fi[rN- 10

vg<- a

Si (S. p|\iyi[g)k pr)xi  vP<- ૨૦૧૪
pr)xk = ~)  a[n. a[. prmir

n>br
pr)xiy)< n& nim
di[D
k&d
f[>k
Big- 1 k&l g&N
rmt - a (vBig
rmt - b (vBig
Big- 2 k&l g&N
JÀniAT)k
aisn
s&y< nmAkir
#iiTk an[ p\Niym
Big- 3 k&l g&N
 k&l g&N

s[.
g&N
ai>k
g&N
ai>k
g&N
p.p
(v.p.
k&l
p.p
(v.p.
k&l
p.p
(v.p.
k&l
p.p
(v.p.
k&l
s>²yi
k&l
p.p
(v.p.
k&l

5

5
5
15
2
3
5
2
3
5
10
2
3
5
6
4
10
5
2
3
5
25
50

1

15.00
5
3.40
2
6.20
0
7.0
2
1
3
2
1.5
3.5
6.5
1.5
1
2.5
4
3
6.5
20
5
1.5
1
2.5
16.5
30

2

15.00
3
3.70
1
8.20
1
5.0
1.5
1
2.5
1.5
2
3.5
6.0
2
1.5
3.5
3
2
6.5
30
5
2
1.5
3.5
18.5
30