8 જુલાઈ, 2013

માન્ય વર્ગો ની સંખ્યામાન્ય વર્ગો ની સંખ્યા
ક્રમ
શાળા નું નામ
ધોરણ-9
ધોરણ -10
ધોરણ -11
ધોરણ -12
કુલ માન્ય
1
પંચશીલ માદયમિક શાળા, ડીસા
1
1
0
0
2
2
ડી.જે.એન. હાઈસ્કુલ, જુનાડીસા
4
4
2
2
12
3
લુણપુર માદયમિક શાળા, લુણપુર
1
1
1
0
3
4
એલ.વી.નગર શેઠ હાઈસ્કુલ, સમૌમોટા
2
2
1
0
5
5
ભગવતી વિધામંદિર, રસાણા
2
2
1
0
5
6
એસ.એમ.જી. રાજગોર માદયમિક શાળા, રાણપુર
2
1
1
0
4
7
લોકનિકેતન વિનયમંદિર, ઢુવા
1
1
1
1
4
8
સરસ્વતી માયમિક શાળા, આસેડા
1
1
0
0
2
9
શ્રી બી.પી.માલવી ના.  આખોલ
2
1
1
1
5
10
અર્બુદા વિધાલય, ડીસા
2
2
1
1
6
11
સર્વોદય વિધાલય, ડીસા
2
2
1
1
6
12
પ્રગતિ મા. શાળા, જુનાડીસા
2
1
0
0
3
1
ગુરુ સ્કુલ ઓફ સાયન્સ,ડીસા                                                                               
                                                           
0
0
1
1
2
2
તપોવન સ્કૂલઓફ સાયાન્સ, નાની આખોલ                
0
0
1
1
2

કુલ વર્ગો
22
19
12
8
61

7 જુલાઈ, 2013

વિધાર્થી સંખ્યાક્યૂ. ડી. સી. ની વિધાર્થી સંખ્યા
 ક્રમ
શાળા નું નામ
ધોરણ- 9
ધોરણ- 10
ધોરણ- 11
ધોરણ- 12
કુલ સંખ્યા


કુમાર
કન્યા
કુલ
કુમાર
કન્યા
કુલ
કુમાર
કન્યા
કુલ
કુમાર
કન્યા
કુલ
કુમાર
કન્યા
કુલ સંખ્યા
1
પંચશીલ માદયમિક શાળા, ડીસા
 48
08 
56 
50 
16 
66 
 98
24 
122 
2
ડી.જે.એન. હાઈસ્કુલ, જુનાડીસા
217
103
320
196
92
288
77
42
288
94
32
126
584
269
853
3
લુણપુર માદયમિક શાળા, લુણપુર
48
18
66
58
6
64
0
0
0
0
0
0
106
24
130
4
એલ.વી.નગર શેઠ હાઈસ્કુલ, સમૌમોટા
96
30
126
91
30
121
0
0
0
0
0
0
187
60
247
5
ભગવતી વિધામંદિર, રસાણા
74
25
 99
85
20
105
0
0
0
0
0
0
159
45
204
6
એસ.એમ.જી. રાજગોર માદયમિક શાળા, રાણપુર
56
30
86
44
28
72
0
0
0
0
0
0
100
58
158
7
લોકનિકેતન વિનયમંદિર, ઢુવા8
સરસ્વતી માયમિક શાળા, આસેડા
48
18
66
43
21
64
0
0
0
0
0
0
91
39
130
9
શ્રી બી.પી.માલવી  ઉચ્ચ. મા. શાળા,આખોલ નાની
107
32
139
8
30
115
45
15
60
24
27
101
312
104
416
10
અર્બુદા વિધાલય, ડીસા11
સર્વોદય વિધાલય, ડીસા12
પ્રગતિ માદ્યમિક શાળા,જુનાડીસા


0
0
0
0
0
013
ગુરુ સ્કુલ ઓફ સાયન્સ,ડીસા
0
0
0
0
0
0

14
તપોવન સ્કૂલ ઓફ સાયાન્સ,નાની આખોલ
0
0
0
0
0
0
37
12
49
44
22
66
81
34
115