23 જૂન, 2016

ક્યુ. ડી. સી ની માહિતી

પંચશીલ ક્યુ.ડી..સી. માં સમાવેશ કરેલ શાળાઓની માહિતી ૨૦૧૭


ક્રમ
શાળાનું નામ
આચાર્યનું નામ
મોબાઈલ નંબર
શાળા ફોન નંબર
SSC  IND
HSC IND
DISE CODE
પંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસા
શ્રી એન. એ. પરમાર
94265 52003
{02744}220982
10.136
10.337
24020502653
જાગૃતિ કન્યા વિદ્યામંદિર,ડીસા
શ્રી બી એસ. પટેલ
99984 9680
229217
60.134

240205 02663
જાગૃતિ ઉ.બુ. વિધામંદિર,ડાવસ
શ્રી જે. એસ. પટેલ
76240 17676
274060
60.078

240205 02404
જગૃતિ વિદ્યામંદિર , શેરપુરા
શ્રી કે. આઈ. સેવક
94274 91409
255146
60.161
10.159
240205 12203
વિવેક ઉ.બુ. વિદ્યાલય, રામસણ
શ્રી એ. જી ચૌધરી
94275 45922
267101
60.106

240205 10109
નાલંદા વિદ્યાલય, થેરવાડા
શ્રી બી. એમ.ચૌધરી
94290 61531
243687
60.253
10.115
240205 13104
એસ.એમ.જી રાજગોર,રાણપુર
શ્રી જે. સી. જોષી
93756 69900
276276
60.191

240205 10407
સરકારી માધ્ય.શાળા,ભાચરવા
શ્રી આર. જે પરીખ
94262 79494

60.472

240205 00804
સરકારી માધ્ય.શાળા,વિરૂણા
શ્રી અશ્વિન મોદી
90332 95849

60.474

240205 14503
૧૦
અર્બુદા વિદ્યાલય, ડીસા
શ્રી એસ. કે પટેલ
97231 40069
226883
60.268
10.150
240205 02657
૧૧
ગુરુ સ્કુલ ઓફ સાયન્સ,ડીસા
શ્રી એસ.એસ.પ્રજાપતી
240205 02659
૧૨
શ્રી ગાયત્રી વિદ્યાલય, કંસારી
શ્રી નારણસિહ વાઘેલા
95374 27936
98250 16857
60.409
10.260
240205 05604
૧૩
સંતોકબા મા&ઉ.શા.,તાલેગઢ
શ્રી આનંદ વાઘેલા
99792 85813240205 12702
૧૪
વિનય વિદ્યાલ ,વિઠોદર
શ્રી આઈ.વી.ચૌધરી
98241  01661
94276 49048
60.329
10.183
240205 14405


શાળાઓની માહિતી

પંચશીલ ક્યુ.ડી..સી. માં સમાવેશ કરેલ શાળાઓની માહિતી ૨૦૧૭
ક્રમ

શાળાનું નામ
આચાર્યનું નામ
મોબાઈલ નંબર
શાળા ફોન નંબર
પંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસા
શ્રી એન. એ. પરમાર
94265 52003
{02744}220982
જાગૃતિ કન્યા વિદ્યામંદિર,ડીસા
શ્રી બી એસ. પટેલ
99984 9680
229217
જાગૃતિ ઉ.બુ. વિધામંદિર,ડાવસ
શ્રી જે. એસ. પટેલ
76240 17676
274060
જગૃતિ વિદ્યામંદિર , શેરપુરા
શ્રી કે. આઈ. સેવક
94274 91409
255146
વિવેક ઉ.બુ. વિદ્યાલય, રામસણ
શ્રી એ. જી ચૌધરી
94275 45922
267101
નાલંદા વિદ્યાલય, થેરવાડા
શ્રી બી. એમ.ચૌધરી
94290 61531
243687
એસ.એમ.જી રાજગોર,રાણપુર
શ્રી જે. સી. જોષી
93756 69900
276276
સરકારી માધ્ય.શાળા,ભાચરવા
શ્રી આર. જે પરીખ
94262 79494
સરકારી માધ્ય.શાળા,વિરુણા
શ્રી અશ્વિન મોદી
90332 95849
૧૦
અર્બુદા વિદ્યાલય, ડીસા
શ્રી એસ. કે પટેલ
97231 40069
226883
૧૧
ગુરુ સ્કુલ ઓફ સાયન્સ,ડીસા
શ્રી એસ.એસ.પ્રજાપતી
૧૨
શ્રી ગાયત્રી વિદ્યાલય, કંસારી
શ્રી નારણસિહ વાઘેલા
95374 27936
૧૩
સંતોકબા મા&ઉ.શા.,તાલેગઢ
શ્રી આનંદ વાઘેલા
99792 85813
૧૪
વિનય વિદ્યાલ ,વિઠોદર
શ્રી આઈ.વી.ચૌધરી
98241  01661