3 સપ્ટે, 2013

પરીણામ માહિતી – ૨૦૧૩
પરીણામ માહિતી ૨૦૧૩
ક્રમ
શાળા
2011
2012
2013
1
ડી.જે.એન.,જુનાડીસા
77.67
71.65
67.08
2
લુણપુર
66.66
54.45
40.42
3
એલ.વી., સમૌમોટા
78.26
76.92
69.80
4
સરસ્વતી, આસેડા
82.50
72.54
45.83
5
લોક્નિકેતન,ઠુવા
66.66
81.20
60.93
6
ભગવતી, રસાણા
94.11
91.20
31.11
7
પંચશીલ,ડીસા
68.42
72.88
59.72
8
રાજગોર, રાણપુર
94.73
89.06
72.37

9
માલવી, નાની આખોલ
80.95
85.71
74.26
10
અર્બુદા, ડીસા
80.10
88.23
68.93
11
સર્વોદય,ડીસા
83.95
84.72
77.50
1
ડી.જે.એન.,જુનાડીસા(HSC)
79.76
71.65
69.62
2
લોક્નિકેતન,ઠુવા(HSC)
95.23
20.00
73.33
3
માલવી, નાની આખોલ (HSC)
86.96
62.16
70.91
V-87.93
4
અર્બુદા, ડીસા(HSC)
85.71
68.44
62.96
5
સર્વોદય,ડીસા (HSC)
91.22
78.57
61.11