8 જુલાઈ, 2015

ક્યુ. ડી. સી. ની શાળાઓ નું પરીણામ- ૨૦૧૩ક્યુ. ડી. સી. ની શાળાઓ નું પરીણામ- ૨૦૧૩
ક્રમ
શાળા નું નામ
નો. વિધા.
પા. વિધા.
ના વિધા.
.ટકાવારી
1
પંચશીલ માદયમિક શાળા, ડીસા
67
67
40
59.72
2
ડી.જે.એન. હાઈસ્કુલ, જુનાડીસા
240
161
79
67.08
3
લુણપુર માદયમિક શાળા, લુણપુર
47
19
28
40.42
4
એલ.વી.નગર શેઠ હાઈસ્કુલ, સમૌમોટા
139
97
42
69.8
5
ભગવતી વિધામંદિર, રસાણા
90 
28 
62 
31.11 
6
એસ.એમ.જી. રાજગોર માદયમિક શાળા, રાણપુર
76
55
21
72.37
7
લોકનિકેતન વિનયમંદિર, ઢુવા
0
0
0
71.00
8
સરસ્વતી માયમિક શાળા, આસેડા

0
0
0
9
શ્રી બી.પી.માલવી  ઉચ્ચ. મા. શાળા,આખોલ નાની
0
0
0
74.26
10
અર્બુદા વિધાલય, ડીસા
0
0
0
0
11
સર્વોદય વિધાલય, ડીસા
80
62
18
77.20
1
ગુરુ સ્કુલ ઓફ સાયન્સ, ડીસા                              
0
0
0
0
2
તપોવન સ્કૂલઓફ સાયાન્સ, નાની આખોલ        
0
0
0
87.93
3
ડી.જે.એન. હાઈસ્કુલ, જુના ડીસા                           
135
94
41
69.92
4
અર્બુદા વિધાલય, ડીસા                                      
0
0
0
0
5
સર્વોદય વિધાલય, ડીસા                                    
54
33
21
61.11
6
શ્રી બી.પી.માલવી  ઉચ્ચ., આખોલ નાની              
0
0
0
70.42
7
લોકનિકેતન વિનયમંદિર, ઢુવા73.33