23 જૂન, 2016

શાળાઓની માહિતી

પંચશીલ ક્યુ.ડી..સી. માં સમાવેશ કરેલ શાળાઓની માહિતી ૨૦૧૭
ક્રમ

શાળાનું નામ
આચાર્યનું નામ
મોબાઈલ નંબર
શાળા ફોન નંબર
પંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસા
શ્રી એન. એ. પરમાર
94265 52003
{02744}220982
જાગૃતિ કન્યા વિદ્યામંદિર,ડીસા
શ્રી બી એસ. પટેલ
99984 9680
229217
જાગૃતિ ઉ.બુ. વિધામંદિર,ડાવસ
શ્રી જે. એસ. પટેલ
76240 17676
274060
જગૃતિ વિદ્યામંદિર , શેરપુરા
શ્રી કે. આઈ. સેવક
94274 91409
255146
વિવેક ઉ.બુ. વિદ્યાલય, રામસણ
શ્રી એ. જી ચૌધરી
94275 45922
267101
નાલંદા વિદ્યાલય, થેરવાડા
શ્રી બી. એમ.ચૌધરી
94290 61531
243687
એસ.એમ.જી રાજગોર,રાણપુર
શ્રી જે. સી. જોષી
93756 69900
276276
સરકારી માધ્ય.શાળા,ભાચરવા
શ્રી આર. જે પરીખ
94262 79494
સરકારી માધ્ય.શાળા,વિરુણા
શ્રી અશ્વિન મોદી
90332 95849
૧૦
અર્બુદા વિદ્યાલય, ડીસા
શ્રી એસ. કે પટેલ
97231 40069
226883
૧૧
ગુરુ સ્કુલ ઓફ સાયન્સ,ડીસા
શ્રી એસ.એસ.પ્રજાપતી
૧૨
શ્રી ગાયત્રી વિદ્યાલય, કંસારી
શ્રી નારણસિહ વાઘેલા
95374 27936
૧૩
સંતોકબા મા&ઉ.શા.,તાલેગઢ
શ્રી આનંદ વાઘેલા
99792 85813
૧૪
વિનય વિદ્યાલ ,વિઠોદર
શ્રી આઈ.વી.ચૌધરી
98241  01661