8 જુલાઈ, 2015

પંચશીલ ક્યુ.ડી..સી. માં સમાવેશ કરેલ શાળાઓની માહિતીપંચશીલ ક્યુ.ડી..સી. માં સમાવેશ કરેલ શાળાઓની માહિતી

ક્રમ
શાળાનું નામ
આચાર્યશ્રીનુ નામ                   
સંપર્ક નંબર
શાળાનોફોન નંબર


પંચશીલ માદયમિક શાળા, ડીસા
શ્રી નયન એ. પરમાર
૯૪૨૬૫૫૨૦૦૩
૨૨૦૯૮૨

ડી.જે.એન. હાઈસ્કુલ, જુનાડીસા
શ્રી પ્રમોદભાઈ પી મહેતા 
૯૯૦૪૧૪૮૪૫૬
૨૭૨૪૫૫

લુણપુર માદયમિક શાળા, લુણપુર
શ્રી કનુભાઈ આર. પટેલ
૯૭૨૬૬૬૬૨૩૮
૨૫૦૦૨૫

એલ.વી.નગર શેઠ હાઈસ્કુલ, સમૌમોટા
શ્રી ગીરીશભાઈ જે.રાવલ
૯૮૨૫૩૫૧૧૨૯
૨૫૧૪૨૫

ભગવતી વિધામંદિર, રસાણા
શ્રી રાજુભાઈ આર.  ચૌધરી
૯૮૨૪૩૨૪૮૫૧
૨૬૩૧૭૦

એસ.એમ.જી. રાજગોર માદયમિક શાળા, રાણપુર
શ્રી જયેશભાઈ સી.  જોષી
૯૩૭૫૬૬૬૯૦૦
૨૭૬૨૭૬

લોકનિકેતન વિનયમંદિર, ઢુવા
શ્રી લક્ષ્મણભાઈ કે રાઠોડ
૯૪૨૯૯૨૨૧૬૪
૨૭૨૨૬૫

સરસ્વતી માયમિક શાળા, આસેડા
શ્રી બિપિનભાઈ આઈ.  પટેલ
૯૪૨૮૬૭૯૩૨૦
૦૦૦૦૦૦

શ્રી બી.પી.માલવી માદય. અને ઉચ્ચ.શાળા,આખોલ નાની
શ્રીએન. જી જાટ  (ઈ.)

૨૩૧૫૦૫
228051

૧૦
અર્બુદા વિધાલય, ડીસા
શ્રી સહદેવભાઈ પટેલ(ઈ.)

૨૨૬૮૮૩
૨૨૫૫૨૨

૧૧
સર્વોદય વિધાલય, ડીસા
શ્રી જગદીશભાઈ પટેલ (ઈ.)
૯૯૭૯૪૦૩૩૦૬
૨૨૬૨૯૦૧૩
ગુરુ સ્કુલ ઓફ સાયંસ,ડીસા
શ્રી એસ.એસ.પ્રજાપતી
9879704107
૨૨૫૫૨૨