8 જુલાઈ, 2015

કલ્પના ચાવલા સંકુલની બેઠકો

શાળા વિકાસ સંકુલની બેઠક ૨૦૧૫-૨૦૧૬
ક્રમ
તારીખ
સ્થળ
૪/૭/૨૦૧૫
સેંટ પોલ ,પાલનપુર
૧૪/૮/૨૦૧૫
શ્રી એમ.બી.કરણાવત હાઈસ્કુલ,પાલનપુર
૧૨/૯/૨૦૧૫
  માતૃશ્રી કુવરબાઈ કન્યા વિદ્યાલય, પાલનપુર
૧૦/૧૦/૨૦૧૫
કોંવેટ હાઈસ્કુલ, પાલનપુર
૧૪/૯/૨૦૧૫
એસબી.વી. ચાવડા સરસ્વતી હાસ્કુલ, પાલનપુર
૧૨/૧૨/૨૦૧૫
શ્રી વિવિધલક્ષી વિદ્યામંદિર, પાલનપુર
૯/૧/૨૦૧૬
શ્રીમતી આર. કે. પટેલ કન્યા વિદ્યાલય, પાલનપુર
૧૩/૨/૨૦૧૬
સિલ્વર બેલ્સ ઈગ્લિસ મિડિયમ. પાલનપુર
૧૨/૩/૨૦૧૬
શ્રી વી. આર. વિદ્યાલય, પાલનપુર
૧૦
૯/૪/૨૦૧૬
શ્રી વી. આર. વિદ્યાલય, પાલનપુર