4 જુલાઈ, 2017

ક્યુ.ડી.સી. ની સંખ્યા


પંચશીલ વિદ્યાલય, (QDC ) ડીસા તા - ડીસા જિલ્લો - બનાસકાંઠા 
માહિતી પત્રક-2017-2018 માસ = જુલાઈ 

ક્રમ  શાળાનું નામ ધો - ૯ ધો - ૧૦ ધો - ૧૧ ધો - ૧૨ કુલ સંખ્યા 
    કુમાર  કન્યા  કુલ  કુમાર  કન્યા  કુલ  કુમાર  કન્યા  કુલ  કુમાર  કન્યા  કુલ  કુમાર  કન્યા  કુલ 
1 પંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસા 67 15 82 36 9 45 24 3 27 14 8 22 141 35 176
2 જાગૃતિ કન્યા વિદ્યામંદિર,ડીસા   68 68   60 60               128 128
3 જાગૃતિ ઉ.બુ. વિધામંદિર,ડાવસ  99 40 139 66 30 96 34 19 53 21 17 38 220 106 326
4 જગૃતિ વિદ્યામંદિર , શેરપુરા 91 62 153 73 56 129 35 31 66 27 33 60 226 182 408
5 વિવેક ઉ.બુ. વિદ્યાલય, રામસણ 100 43 142 71 33 104 17 19 36 21 13 34 209 108 317
6 નાલંદા વિદ્યાલય, થેરવાડા 81 58 139 64 30 94 30 32 62 20 19 39 195 139 334
7 એસ.એમ.જી રાજગોર,રાણપુર 85 35 120 49 24 73 38 19 57 11 14 25 183 92 275
8 સરકારી માધ્ય.શાળા,ભાચરવા 33 43 76 7 26 33             40 69 109
9 સરકારી માધ્ય.શાળા,વિરૂણા 33 43 76 7 26 33             40 69 109
10 અર્બુદા વિદ્યાલય, ડીસા 125 30 155 110 35 145 59 18 77 74 14 88 368 97 465
11 ગુરુ સ્કુલ ઓફ સાયન્સ,ડીસા             13 5 18 26 2 28 39 7 46
12 શ્રી ગાયત્રી વિદ્યાલય ,કંસારી  37 17 54 17 13 30 8 5 13 9 2 11 71 37 108
13 સંતોકબા મા.ઉ.શા.,તાલેગઢ 36 8 34 16 6 22 8 4 12 14 3 17 64 21 85
14 વિનય વિદ્યાલ ,વિઠોદર 52 22 74 41 21 62 12 20 32 11 9 20 116 71 184
15 જ્ઞાન જ્યોત, બાઈવાડા  18 14 32 10 16 28             28 20 48
  કુલ સંખ્યા  857 498 1344 567 385 954 278 175 453 248 134 382 1940 1181 3118