29 જૂન, 2013

પંચશીલ ક્યુ.ડી..સી. ની શાળાઓની માહિતી

પંચશીલ ક્યુ.ડી..સી. માં સમાવેશ કરેલ શાળાઓની માહિતી


ક્રમ
શાળાનું નામ
આચાર્યશ્રીનુ નામ                   
સંપર્ક નંબર
શાળાનોફોન નંબર
પંચશીલ માદયમિક શાળા, ડીસા

શ્રી નયન એ. પરમાર
૯૪૨૬૫૫૨૦૦૩
૨૨૦૯૮૨

ડી.જે.એન. હાઈસ્કુલ, જુનાડીસા

શ્રી પ્રમોદભાઈ પી મહેતા  (ઈ.
૯૯૦૪૧૪૮૪૫૬
૨૭૨૪૫૫

લુણપુર માદયમિક શાળા, લુણપુર

શ્રી કનુભાઈ આર. પટેલ
૯૭૨૬૬૬૬૨૩૮
૨૫૦૦૨૫
એલ.વી.નગર શેઠ હાઈસ્કુલ, સમૌમોટા
શ્રી ગીરીશભાઈ જે.રાવલ
૯૮૨૫૩૫૧૧૨૯
૨૫૧૪૨૫

ભગવતી વિધામંદિર, રસાણા

શ્રી રાજુભાઈ આર.  ચૌધરી
૯૮૨૪૩૨૪૮૫૧
૨૬૩૧૭૦
એસ.એમ.જી. રાજગોર માદયમિક શાળા, રાણપુર
શ્રી જયેશભાઈ સી.  જોષી
૯૩૭૫૬૬૬૯૦૦
૨૭૬૨૭૬

લોકનિકેતન વિનયમંદિર, ઢુવા
શ્રી લક્ષ્મણભાઈ કે રાઠોડ
૯૪૨૯૯૨૨૧૬૪
૨૭૨૨૬૫

સરસ્વતી માયમિક શાળા, આસેડા
શ્રી બિપિનભાઈ આઈ.  પટેલ
૯૪૨૮૬૭૯૩૨૦
૦૦૦૦૦૦

શ્રી બી.પી.માલવી માદય. અને ઉચ્ચ.શાળા,આખોલ નાની
શ્રી મુકેશભાઈ કે. પટેલ (ઈ.)
૯૭૨૩૮૪૨૬૪૯
૨૩૧૫૦૫
228051

૧૦
અર્બુદા વિધાલય, ડીસા
શ્રી એસ.એસ.પ્રજાપતી (ઈ.)
૯૮૭૯૭૦૪૧૦૭
૨૨૬૮૮૩
૨૨૫૫૨૨
૧૧
સર્વોદય વિધાલય, ડીસા
શ્રી જગદીશભાઈ પટેલ (ઈ.)
૯૯૭૯૪૦૩૩૦૬
૨૨૬૨૯૦
૧૨
પ્રગતિ માદ્યમિક શાળા,જુનાડીસા
-
૯૧૭૩૦૦૧૦૨૪
૨૧૧૪૫૩

૧૩
ગુરુ સ્કુલ ઓફ સાયંસ,ડીસા
શ્રી પ્રવિનભાઈ પોપટ
૯૪૨૭૬૩૯૧૫૧
૨૨૫૫૨૨