29 જૂન, 2013

કલ્પના ચાવલા સંકુલની વર્ષ ૨૦૧૩ – ૧૪ ની બેઠકોકલ્પના ચાવલા સંકુલની વર્ષ ૨૦૧૩ ૧૪ ની બેઠકો 

* ૬. જુલાઈ = શ્રી એમ.બી. કર્ણાવત હાઈસ્કુલ, પાલનપુર
* ૩. ઓગસ્ટ = શ્રી સી. બી. ગાંઘી નૂતન હાઈસ્કુલ,પાલનપુર
* ૭. સપ્ટેમ્બર = સંસ્કાર વિધાલય, પાલનપુર
* ૫. ઓક્ટોમ્બર = શ્રી વી. આર. વિઘાલય, પાલનપુર
* ૨. નવેમ્બર = શક્તી વિધાલય, પાલનપુર
* ૭. ડીસેમ્બર = શ્રીમતી આર.કે.પટેલ કન્યા વિધાલય, લક્ષ્મીપુરા
* ૪. જાન્યુઆરી= સિટી હાઈસ્કુલ, પાલનપુર
* ૧. ફેબ્રુઆરી = શ્રી એમ.એમ.મહેતા ઈગ્લીસ મિડીયમ સ્કુલ, પાલનપુર
* ૧. માર્ચ = માતૃશ્રી કુવારબાઈ કન્યા વિધાલય, પાલનપુર
* ૫. એપ્રિલ = વિશ્વકર્મા વિધાલય, પાલનપુર