7 જુલાઈ, 2013

વિધાર્થી સંખ્યાક્યૂ. ડી. સી. ની વિધાર્થી સંખ્યા
 ક્રમ
શાળા નું નામ
ધોરણ- 9
ધોરણ- 10
ધોરણ- 11
ધોરણ- 12
કુલ સંખ્યા


કુમાર
કન્યા
કુલ
કુમાર
કન્યા
કુલ
કુમાર
કન્યા
કુલ
કુમાર
કન્યા
કુલ
કુમાર
કન્યા
કુલ સંખ્યા
1
પંચશીલ માદયમિક શાળા, ડીસા
 48
08 
56 
50 
16 
66 
 98
24 
122 
2
ડી.જે.એન. હાઈસ્કુલ, જુનાડીસા
217
103
320
196
92
288
77
42
288
94
32
126
584
269
853
3
લુણપુર માદયમિક શાળા, લુણપુર
48
18
66
58
6
64
0
0
0
0
0
0
106
24
130
4
એલ.વી.નગર શેઠ હાઈસ્કુલ, સમૌમોટા
96
30
126
91
30
121
0
0
0
0
0
0
187
60
247
5
ભગવતી વિધામંદિર, રસાણા
74
25
 99
85
20
105
0
0
0
0
0
0
159
45
204
6
એસ.એમ.જી. રાજગોર માદયમિક શાળા, રાણપુર
56
30
86
44
28
72
0
0
0
0
0
0
100
58
158
7
લોકનિકેતન વિનયમંદિર, ઢુવા8
સરસ્વતી માયમિક શાળા, આસેડા
48
18
66
43
21
64
0
0
0
0
0
0
91
39
130
9
શ્રી બી.પી.માલવી  ઉચ્ચ. મા. શાળા,આખોલ નાની
107
32
139
8
30
115
45
15
60
24
27
101
312
104
416
10
અર્બુદા વિધાલય, ડીસા11
સર્વોદય વિધાલય, ડીસા12
પ્રગતિ માદ્યમિક શાળા,જુનાડીસા


0
0
0
0
0
013
ગુરુ સ્કુલ ઓફ સાયન્સ,ડીસા
0
0
0
0
0
0

14
તપોવન સ્કૂલ ઓફ સાયાન્સ,નાની આખોલ
0
0
0
0
0
0
37
12
49
44
22
66
81
34
115