8 જુલાઈ, 2013

માન્ય વર્ગો ની સંખ્યામાન્ય વર્ગો ની સંખ્યા
ક્રમ
શાળા નું નામ
ધોરણ-9
ધોરણ -10
ધોરણ -11
ધોરણ -12
કુલ માન્ય
1
પંચશીલ માદયમિક શાળા, ડીસા
1
1
0
0
2
2
ડી.જે.એન. હાઈસ્કુલ, જુનાડીસા
4
4
2
2
12
3
લુણપુર માદયમિક શાળા, લુણપુર
1
1
1
0
3
4
એલ.વી.નગર શેઠ હાઈસ્કુલ, સમૌમોટા
2
2
1
0
5
5
ભગવતી વિધામંદિર, રસાણા
2
2
1
0
5
6
એસ.એમ.જી. રાજગોર માદયમિક શાળા, રાણપુર
2
1
1
0
4
7
લોકનિકેતન વિનયમંદિર, ઢુવા
1
1
1
1
4
8
સરસ્વતી માયમિક શાળા, આસેડા
1
1
0
0
2
9
શ્રી બી.પી.માલવી ના.  આખોલ
2
1
1
1
5
10
અર્બુદા વિધાલય, ડીસા
2
2
1
1
6
11
સર્વોદય વિધાલય, ડીસા
2
2
1
1
6
12
પ્રગતિ મા. શાળા, જુનાડીસા
2
1
0
0
3
1
ગુરુ સ્કુલ ઓફ સાયન્સ,ડીસા                                                                               
                                                           
0
0
1
1
2
2
તપોવન સ્કૂલઓફ સાયાન્સ, નાની આખોલ                
0
0
1
1
2

કુલ વર્ગો
22
19
12
8
61